Call email facebook Sitemap

RA am

EnglishРусский

1. Ինչպես և ում հաշվին են կատարվում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին միացումները:

Նոր համակարգի կառուցումը՝ այդ թվում առևտրային հաշվառքի սարքի տեղակայումը, և դրա միացումը մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին իրականացնում է մատակարարը՝ միացման պայմանագրի հիման վրա: Նոր միացման աշխատանքների իրականացման արդյունքում ստեղծված նոր համակարգը, որն ընդգրկում է մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից մինչև սահմանազատման կետն ընկած հատվածը, հանդիսանում է մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մաս: Դիմող անձից նոր միացման համար գանձվում է միացման վճար: Միացման վճարի մեծությունը հավասար է նոր համակարգի կառուցման և մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին միացման աշխատանքների իրականացման նպատակով մատակարարի կողմից դիմող անձի հետ համաձայնեցված աշխատանքների խոշորացված նախահաշվի գնին և ճշգրտվում է աշխատանքների փաստացի ավարտից հետո՝ միացման պայմանագրով սահմանված կարգով:

 

(Կանոններ*, կետ 10. և 11.)

 

2. Ի՞նչ քայլերի է դիմում ջրամատակարարը բաժանորդի կողմից առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցմամբ միացումների հայտնաբերման դեպքում:

Մատակարարը բաժանորդի կողմից առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցման դեպքում կազմում է խախտման մասին արձանագրություն՝ համաձայն կանոնների 35-րդ կետի 1-ին ենթակետի և իրականացնում վերահաշվարկ շրջանցմամբ միացված ներանցման խողովակի թողունակությամբ` շարժման 1,5 մ/վրկ արագությամբ և ջրամատակարարման հրապարակված գրաֆիկով՝ բազմաբնակարան շենքի բնակիչ բաժանորդի դեպքում` 30 օրվա, ոչ բազմաբնակարան շենքի բնակիչ բաժանորդի դեպքում` 60 օրվա, իսկ ոչ բնակիչ բաժանորդի դեպքում 180 օրվա համար, բացառությամբ այն դեպքի, երբ սույն կետով սահմանված ժամանակահատվածներից կարճ ժամանակահատվածով է բաժանորդ հանդիսացել, որի ժամանակ վերահաշվարկը կատարվում է բաժանորդ հանդիսացած ժամանակահատվածի համար: Առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցման դեպքում խմելու ջրի վերահաշվարկված քանակը և դրա դիմաց վճարման ենթակա գումարը մատակարարն առանձին տողով հաշվի է առնում բաժանորդին մատուցված ծառայությունների դիմաց վերահաշվարկի կատարմանը հաջորդող հաշվարկային ամսում ներկայացվելիք հաշվարկային փաստաթղթում և ավելացնում բաժանորդին մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարին կամ ներկայացնում ճշգրտող հաշվարկային փաստաթուղթ:

 

(Կանոններ, կետ 49.)

 

3. Ի՞նչ քայլերի է դիմում մատակարարը առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման դեպքում:

Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման դեպքում մատակարարը`
- արտաքին զննության արդյունքում կազմում է առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի, առևտրային հաշվառքի սարքի խախտված լինելու մասին արձանագրություն, որը ստորագրում են մատակարարը և բաժանորդը կամ նրա ներկայացուցիչը: Բաժանորդի չներկայանալու կամ արձանագրությունը ստորագրելուց հրաժարվելու, կամ արձանագրության որևէ դրույթին չհամաձայնելու դեպքում այդ մասին մատակարարը արձանագրությունում կատարում է համապատասխան նշում` նկարագրելով պատճառները: Բաժանորդի չներկայանալու դեպքում մատակարարն արձանագրությանը կցում է բաժանորդին ծանուցելու մասին գրությունը: Արձանագրությունը կազմվում է երկու օրինակից` մեկական յուրաքանչյուր կողմի համար.
- իր հաշվին տեղակայում է առևտրային հաշվառքի սարք, որի նույնականացման տվյալներն ամրագրվում են պայմանագրում և որը հանդիսանում է մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մաս: Բաժանորդի սեփականություն հանդիսացող ապահավաքակցված առևտրային հաշվառքի սարքը ստուգաչափումից հետո վերադարձվում է բաժանորդին՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

(Կանոններ, կետ 35․)

 

4. Ծառայությունների մատուցման տվյալների պահպանման նպատակով ինչ է անում մատակարարը:

Բաժանորդին մատուցվող ծառայությունների մասին տվյալների պահպանման նպատակով մատակարարը բացում և վարում է առանձին հաշվառման քարտ՝ իր համարանիշով: Հաշվառման քարտում պահպանվում են մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին բաժանորդի ներքին ցանցի միացման կետի, միացման ժամկետի, հարաչափերի, դրանց հետագա փոփոխությունների, ինչպես նաև մատուցված (վերահաշվարկված) ծառայության քանակի և դրա դիմաց հաշվարկված գումարի մասին ողջ տեղեկատվությունը: Հաշվառման քարտի տեղեկատվությունը մատակարարը պահպանում է Պայմանագրի լուծելու պահից առնվազն 3 տարի ժամկետով, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ ժամկետ սահմանված չէ:

 

(Կանոններ, կետ 6․)

 

5. Ինչ պետք է անի բաժանորդը ներքին ցանցը ներառող տարածքը օտարելու դեպքում:

Բաժանորդը իր ներքին ցանցը ներառող տարածքը օտարելու դեպքում պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել մատակարարին՝ պայմանագիրը լուծելու համար:

 

(Կանոններ, կետ 23․)

 

6. Նոր միացման ժամանակ դիմումին կից ինչ փաստաթղթեր է ներկայացնում բնակիչ-բաժանորդը:

Բնակիչ-բաժանորդը դիմումին կցում է հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը.
- անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ լիազորված անձի դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և լիազորագիրը,
- տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթղթի պատճենը կամ համայնքի, իսկ Երևան քաղաքում` նաև վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրված՝ տվյալ տարածքում (շենքում, շինությունում) բնակության փաստը հավաստող փաստաթուղթ,
- կառուցվող (կառուցված) օբյեկտի տեղադիրքը ցույց տվող սխեմատիկ հատակագծի կամ հաստատված գլխավոր հատակագծի պատճենը,
- տեխնիկական պայմանների և խոշորացված նախահաշվի կազմման համար 2000 դրամի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

 

(Կանոններ, կետ 15. 1) ենթակետ)

 

7. Որքան է միացման պայմանագիրը կնքելու օրվանից մինչև մատակարարի կողմից դիմող անձին պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածը:

Միացման պայմանագիրը կնքելու օրվանից մինչև մատակարարի կողմից դիմող անձին պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել՝
- 30 աշխատանքային օրը, եթե դիմող անձը ֆիզիկական անձ կամ ոչ արտադրական նպատակով ծառայությունների մատուցման համար դիմած իրավաբանական անձ է.
- 90 աշխատանքային օրը, եթե դիմող անձը արտադրական նպատակով ծառայությունների մատուցման համար դիմած իրավաբանական անձ է.
- 120 աշխատանքային օրը, եթե դիմող անձը նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ թաղամասի կառուցապատող է:
Մատակարարի և դիմող անձի փոխհամաձայնությամբ միացման պայմանագրում կարող է սահմանվել մատակարարի կողմից դիմող անձին պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնելու այլ ժամանակահատված:

 

(Կանոններ, կետ 19․)

 

8. Որ դեպքերում և ինչ չափի տուժանք է վճարում մատակարարը բաժանորդին:

Մատակարարը բաժանորդին վճարում է տուժանք` բաժանորդին մատուցված ծառայությունների դիմաց բաժանորդի վճարած միջին ամսական գումարի 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 2000 դրամը, հետևյալ դեպքերում.
- առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման, տեղակայման և ստուգաչափման կարգի ու ժամկետների խախտման համար.
- նմատուցված ծառայությունների քանակների և դրանց դիմաց վճարման ենթակա գումարի հաշվարկման ու վերահաշվարկման և վճարման կարգի ու ժամկետների խախտման համար.
- ջրամատակարարման ընդհատման և ծառայությունների մատուցման դադարեցման կարգի ու ժամկետների խախտման, այդ թվում՝ կանոնների 68-րդ կետով սահմանված ժամկետների գերազանցման համար.
- դիմումի ներկայացման և քննարկման կարգի ու ժամկետների խախտման համար:

 

(Կանոններ, կետ 56․)

 

9. Որքան է ջրամատակարարման ամենօրյա նվազագույն տևողությունը:

Մատակարարը պարտավոր է բաժանորդին ժամը 7:00-24:00-ն ընկած ժամանակահատվածում ապահովել ամենօրյա առնվազն 6-ժամյա ջրամատակարարմամբ: Սպասարկման տարածքում նոր բնակավայրի ավելացման դեպքում հանձնաժողովի կողմից սահմանվում է այդ բնակավայրի բաժանորդի ջրամատակարարման նվազագույն տևողության ցուցանիշների բարելավման անցումային ժամանակաշրջան:

 

(Կանոններ, կետ 66.)

 

10. Որ դեպքերում մատակարարն իրավունք ունի դադարեցնել բաժանորդին ծառայությունների մատուցումը:

Մատակարարն իրավունք ունի առնվազն մեկ օր առաջ տեղեկացնելով` դադարեցնել բաժանորդին ծառայությունների մատուցումը բաժանորդի կողմից՝
- մատուցված ծառայությունների կամ մատուցված ծառայության վերահաշվարկված քանակի դիմաց վճարման ենթակա գումարի կամ հաշվարկված տուժանքի չվճարման դեպքում մատակարարի կողմից գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով կամ շուրջօրյա հեռախոսակապի միջոցով բաժանորդին զգուշացնելու պահից սկսած 3 օրվա ընթացքում կրկին չվճարելու դեպքում,
- մատակարարի ներկայացուցչին առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի գրանցման նպատակով իր սեփականություն հանդիսացող կամ այլ իրավական հիմքով տիրապետվող տարածք մուտք գործել թույլ չտալու կամ առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքը չհաղորդելու դեպքում:

 

(Կանոններ, կետ 74.)

 

11. Ինչ եղանակով բաժանորդը կարող է ներկայացնել դիմում և ինչ եղանակով է մատակարարը պատասխանում դիմումին:

Մատակարարը պարտավոր է ընդունել գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով, կամ շուրջօրյա հեռախոսակապի միջոցով ներկայացված դիմումները և բաժանորդի դիմումին պատասխանել այն եղանակով, ինչ եղանակով ստացել է:

 

(Կանոններ, կետ 83.)

 

12. Ի՞նչ ժամկետում է մատակարարը պատասխանում բաժանորդի դիմումին:

Մատակարարը պարտավոր է դիմումին պատասխանել 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով այլ ժամկետ սահմանված չէ:

(Կանոններ, կետ 48․)

 

end faq

 

* ՀԾԿՀ-ի 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի №378Ն որոշմամբ հաստատված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոններ։

 

 

follow

Report9

 

 

Վերջին նորություններ

Երեքշաբթի, 21 Նոյեմբեր 2017

Կարդալ...

Երկուշաբթի, 20 Նոյեմբեր 2017

Կարդալ...

Ուրբաթ, 17 Նոյեմբեր 2017

PSRC Shenk new2

2017 թվականի նոյեմբերի 22-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով...


Կարդալ...

Չորեքշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2017

Կարդալ...

Երեքշաբթի, 14 Նոյեմբեր 2017

Կարդալ...

Օգտակար հղումներ

gov  3-1 6232   gazprom-armenia logo-arm conference banner rus 


Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողով
© 1997-2014, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: